RSVTI

DE CE RSVTI ?

Ca Operator RSVTI principala noastra grija este siguranta utilizatorilor, precum si asigurarea beneficiarului ca instalatiile si, in principal, elementele lor de siguranta functioneaza in conditii de maxima siguranta.

Operatorul RSVTI este o persoană responsabilă cu supravegherea instalațiilor care intră sub incidența ISCIR. Activitatea acesteia este reglementată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Ordin ISCIR 130/2011, legea 64/2009 si Prescripții Tehnice ISCIR).

Domenii supuse supravegherii si verificarii tehnice:
I.INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE IMSP
a) cazane de abur,de apa calda sau fierbinte si similare
b) recipiente care lucreaza sub presiune c) conducte pentru fluide sub presiune
II.INSTALATII DE RIDICAT IR
a) macarale
b) mecanisme de ridicat
c) stivuitoare d) nacele si platforme autoridicatoare e) elevatoare pentru vehicule
f) ascensoare
g) instalatii de transport pe cablu i) telecabine , telegondole , telescaune , teleschiuri , teleferice j) cabluri,lanturi,benzi,funii,carlige si elemente de legare si prindere a sarcinii utilizate laIR
k) instalatii de transport pe plan inclinat l) trape de scena,trape de decoruri si instalatii de cortina m) instalatii si echipamente montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si a spatiilor de joaca

Operator RSVTI – Operator Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR.

Conform Legii nr.64 din 21 martie 2008 ” republicat in 2011,privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil“,

La Art. 15. – se precizează, (1) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4si 9 şi în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8 are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.
(2) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.

Extras din ANEXA Nr. 2,
Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora

 1. Cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte
  2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
  3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
  4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat
 2. Instalatii si echipamente destinate,montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii

Extras din ANEXA Nr. 3,
Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componente ale acestora

 1. Generatoare şi cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului
  2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
  3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
  8. Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat

Autorizarea şi regimul juridic al Operatorului RSVTI este reglementat prin Ordinul nr.130/06.06.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI
ACT EMIS DE: Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 06 iunie 2011.modificat si completat prin Ordinul nr.83/27.06.2012 ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 06 iulie 2012

Conform ART. 3
Deţinătorii/Utilizatorii de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire şi proprietate, au obligaţia să numească un operator RSVTI.

Conform ART. 39
Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice autorizate ca operatori RSVTI
(1) În exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice autorizate ca operator RSVTI au obligaţia să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea, exploatarea, precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.
(2) În acest sens, operatorul RSVTI – persoană fizică are următoarele obligaţii specifice:
a) să identifice toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deţinătorului/utilizatorului;
b) să permită numai funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la ISCIR;

b^1) sa efectueze admiterea functionarii instalatiilor/echipamentelor si verificarile tehnice in utilizare la instalatiile/echipamentele la care conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile,aceste activitati se realizeaza de catre operatorul RSVTI
c) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice prevăd acest lucru;
d) să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale acestora;
e) să se asigure că utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
f) să anunţe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă şi să asigure oprirea acestora din funcţiune şi, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
g) să solicite în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului oprirea unor instalaţii sau echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
h) să solicite autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc condiţiile de introducere pe piaţă, conform legislaţiei în vigoare;
i) să verifice existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
j) să întocmească şi să actualizeze evidenţa centralizată pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
k) să instruiască şi să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
l) să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;
m) să solicite în scris deţinătorului/utilizatorului oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare;
n) să propună în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a instalaţiilor/echipamentelor;
o) să urmărească eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;
p) să verifice şi să vizeze registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;
q) să urmărească pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare;
r) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
s) să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deţinător de instalaţii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri;
t) să anunţe ISCIR în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării;
u) să anunţe ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care intră în conservare şi să urmărească realizarea lucrărilor de conservare;
v) să anunţe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului;
w) să respecte prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în domeniu.

(3) În afara obligaţiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are următoarele obligaţii specifice:
a) transmiterea către ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnaţi pentru fiecare deţinător/utilizator;
b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizaţi să respecte obligaţiile prevăzute la alin. (2) şi cele din prescripţiile tehnice aplicabile;
c) informarea în scris a ISCIR, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei;
d) să nu permită desfăşurarea activităţii cu operatori care nu deţin la momentul efectuării activităţii de supraveghere tehnică o autorizaţie valabilă.

Conform ART. 40
Obligaţiile şi responsabilităţile unităţilor deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR
(1) În afara obligaţiilor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR mai au şi următoarele obligaţii specifice:
a) să numească prin decizie internă operatori RSVTI pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le deţin/utilizează;
b) în cazul în care deţinătorul/utilizatorul are subdiviziuni/puncte de lucru ale persoanei juridice care deţin instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, în raza de competenţă teritorială a mai multor inspecţii teritoriale ISCIR, să numească câte un operator RSVTI corespunzător fiecărei inspecţii teritoriale ISCIR;
c) să identifice şi să înregistreze, împreună cu operatorul RSVTI, toate instalaţiile/echipamentele supuse autorizării ISCIR pe care le deţin;
d) conducerea unităţii este obligată ca la normarea timpului de lucru al operatorului RSVTI (angajat propriu) să ţină cont de numărul de instalaţii/echipamente, complexitatea şi vechimea acestora, precum şi de amplasarea lor pe o anumită arie geografică;
e) conducerea unităţii deţinătoare/utilizatoare este obligată să asigure operator RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfăşoară activităţi cu instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR;
f) conducerea unităţii poate să dispună înlocuirea/suplinirea personalului care desfăşoară activitatea de operator RSVTI, dar asigurând derularea activităţii tot cu personal autorizat RSVTI, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Responsabilităţile operatorului RSVTI, conform principalelor Prescripţii Tehnice:

 1. Prescripţia Tehnică PT A1—2010 „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW”,

Conform Art. 20
(1) În cazul aparatelor cu puteri nominale 70 kW <P >400 kW, a cazanelor de apă
caldă cu 70 kW <P >400 kW şi a cazanelor de abur de joasă presiune cu debitul Q <0,6 t/h ce deservesc instituţiile publice, instituţiile/ unităţile de interes public sau societăţile care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, deţinătorul/ utilizatorul este obligat să asigure operator autorizat RSVTI.

Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI
Conform Art. 44 RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a aparatelor;
b) să vizeze livretul aparatului, în cazul menţionat la art. 20, cu ocazia punerii în funcţiune, repunerii în funcţiune şi la verificările tehnice periodice ale acestuia;
c) să verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la interval de 3 luni;
d) să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident la ISCIR.

 1. Prescripţia Tehnică PT C9—2010 “Cazane de apă caldă şi cazane de abur derjoasă presiune”, cazane cu puterea mai mare de 400 kW

Conform Art. 35
Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au obligaţia să asigure pe toată perioada de utilizare a cazanului operator autorizat RSVTI.

Conform Art. 185
Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI
a) răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a cazanelor;
b) să vizeze registrul de supraveghere la interval de 3 luni prin aplicarea ştampilei în registru;
c) să verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la interval de 3 luni şi să menţioneze acest lucru în registru de supraveghere;
d) să efectueze verificarea tehnică pentru care are acest drept conform; verificările la cazan se efectuează după obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR;
e) să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
f) să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident;
g) să efectueze examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

 1. Prescripţia Tehnică PT R1—2010, “MAŞINI DE RIDICAT (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special)

Conform Art. 34
(1) În vederea aplicării prevederilor prezentei prescripţii tehnice, privind siguranţa în funcţionare a maşinilor de ridicat, deţinătorii/utilizatorii trebuie să asigure regimul de supraveghere prin RSVTI.

Conform Art. 131
Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI
a) răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a maşinilor de ridicat;
b) să vizeze lunar registrul de supraveghere prin semnarea şi aplicarea ştampilei în registru;
c) să verifice lunar funcţionarea dispozitivelor de siguranţă şi să menţioneze acest lucruîn registru de supraveghere;
d) să efectueze verificările tehnice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, după obţinerea împuternicirii scrise din partea ISCIR;
e) să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
f) să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident;
g) să efectueze examinarea personalului de deservire şi a personalului auxiliar de deservire, cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile; să organizeze reexaminarea periodică anuală a personalului de deservire şi a personalului auxiliar de deservire, să participe în comisia de reexaminare şi să consemneze în autorizaţie/carnet rezultatul examinării;
h) să coordoneze acţiunea de ridicare a unei sarcini, în cazul în care aceasta se efectuează cu ajutorul a două maşini de ridicat.

 1. Prescripţia Tehnică PT R2—2010 “ASCENSOARE ELECTRICE ŞI HIDRAULICE DE PERSOANE, DE PERSOANE ŞIMĂRFURI SAU DE MĂRFURI CU COMANDĂ INTERIOARĂ”

Conform Art. 38
(1) Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii, alţii decât cei menţionaţi la alin. (2) au obligaţia să asigure RSVTI pe toată perioada de utilizare a ascensorului.
(2) Asociaţiile de proprietari şi persoanele fizice nu sunt obligate să numească RSVTI pentru ascensoarele deţinute.

Conform Art. 121
 Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI
a) să urmărească pregătirea ascensoarelor şi a sarcinilor de încercare necesare pentru verificări tehnice şi să participe la efectuarea acestora;
b) să supravegheze ascensoarele astfel încât acestea să fie utilizate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice furnizate de montator;
c) să verifice şi să vizeze lunar registrul de supraveghere a ascensorului;
d) să urmărească afişarea instrucţiunilor de exploatare şi a altor marcaje necesare în locurile stabilite;
e) să nu permită manevrarea ascensoarelor, acolo unde este cazul, de către persoane neautorizate;
f) să efectueze semestrial instruirea liftierilor, acolo unde este cazul;
g) să ţină evidenţa liftierilor, acolo unde este cazul;
h) să organizeze examinarea anuală a liftierilor şi să facă parte din comisia de examinare;
i) să colaboreze la întocmirea planului de întreţinere şi revizie a ascensorului şi să urmărească îndeplinirea acestuia la termenele prevăzute;
j) să urmărească efectuarea verificării cablurilor ascensorului, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;
k) să prezinte registrul de evidenţă a ascensoarelor, la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;
l) să aducă la cunoştinţa ISCIR în cazul schimbării deţinătorului ascensorului, datele de identificare ale noului deţinător, căruia îi transmite cartea ascensorului.